Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

Via deze link kan je het volledige Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen downloaden

Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen

Hieronder kan je per hoofdstuk het Intern Reglement raadplegen
Het huishoudelijk reglement van BBSA Oost-Vlaanderen is een aanvulling op het huishoudelijk reglement BBSA. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement hebben slechts uitwerking vanaf publicatie via de officiële website van de vereniging:
https://bbsa-snooker.eu/
Dit geldt eveneens voor de gewestelijke aanvulling:
https:/www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.eu/

1. Organisatie:

De gewestraad bestaat uit:
 • De voorzitter;
 • De secretaris;
 • De penningmeester;
 • De Gewestelijke Scheidsrechterscommissie (GSC);
 • De gewestelijke tuchtcommissie;
 • De spelerscommissie, als adviserend orgaan;
 • De gewestelijke tornooileider;
 • Medewerkers

2. Lidmaatschap - Clubschulden

Uiterlijk 10 juni krijgt elke club een overzicht van haar openstaande schulden uit het afgelopen seizoen. Deze dienen vereffend te zijn vóór 1 juli, op het rekeningnummer BE30 7512 0648 1011 ten name van BBSA – Oost-Vlaanderen.
Een verrekening van eventuele tegoeden zal worden teruggestort eind oktober/begin november van het lopende seizoen.
Bij aansluiting van de vereniging dient men een éénmalige waarborg te betalen van 125,00 euro. Dit bedrag blijft eigendom van de club en zal op een wachtrekening, samen met de waarborgen van de andere clubs, gestort worden. Indien een club zijn activiteiten bij BBSA Oost-Vlaanderen stopzet, zal deze waarborg terugbetaald worden, eventuele clubschulden zullen evenwel in mindering gebracht worden. Intresten komen integraal ten goede van BBSA Gewest Oost-Vlaanderen.

3. Inlevering documenten

 • De betaling van de lidgelden dient uiterlijk op 6 juli op rekening BE30 7512 0648 1011 op naam van BBSA – Oost-Vlaanderen gestort te zijn;
 • Bij het niet tijdig binnen zijn van de speeldagen en het aantal teams, zullen deze niet opgenomen worden in de kalender.

1. Vaste speler

 • Spelers kunnen kiezen voor een statuut van vaste speler of reserve;
 • Een ploeg bestaat minimum uit 2 vaste spelers en maximum uit 5 vaste spelers;
 • Een ploeg kan nooit uit 1 vaste speler bestaan.

2. Reservespelers

 • Per wedstrijd mag een team maximaal 2 reservespelers opstellen;
 • Een reservespeler met een klasse 1 statuut mag enkel aantreden in Ere en Eerste afdeling;
 • Een vaste speler kan enkel vervangen worden door een reservespeler van dezelfde klasse of een lagere klasse. Dit houdt in dat een speler van klasse 3 (C) enkel kan vervangen worden door een klasse 3 (C)-reservespeler, een speler van klasse 2 (B) door een klasse 2 (B)-reservespeler of een klasse 3 (C)-reservespeler, een speler van klasse 1 (A) door elke reservespeler.

3. Reeksen

De volgende uniformering is van toepassing:
 • Een reeks bestaat uit maximum 16 ploegen.
 • Alle wedstrijden worden op maandag-, dinsdag- woensdag- of donderdagavond gepland.
 • Ploegenklassement:
  • In ere- en eerste afdeling wordt naar achttien (18) frames gespeeld;
  • In de overige afdelingen wordt naar twaalf (12) frames gespeeld.

4. Wedstrijdpunten

Het gewest Oost-Vlaanderen kiest voor “1 punt per gewonnen frame”.

5. Samenstelling der reeksen

Als basis voor de samenstelling van de verschillende reeksen gelden primair altijd de eindresultaten van het vorige seizoen. Na het afsluiten van de interclubcompetitie zullen ploegen promoveren naar een hogere afdeling, in dezelfde afdeling worden onderverdeeld, of degraderen naar een lagere afdeling.
Als er bij het samenstellen van een reeks of afdeling ploegen mochten wegvallen, die het vorige seizoen deel uitmaakten van die bepaalde reeks of afdeling, dan kunnen zij worden vervangen door de volgende hoogst gerangschikte(n) van het vorig seizoen, evenwel ligt de uiteindelijke beslissing voor de samenstelling van de reeks bij de gewestraad.

6. Stijgen en dalen

Geen rekening houdende met het feit dat er volgend seizoen meer of minder teams zullen ingeschreven zijn, wordt dit als volgt bepaald:
Promotie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen promoveren naar een hogere afdeling:
  • 1ste afdeling: de hoogst gerangschikte ploeg (kampioenen) van elke reeks promoveert naar Ere-afdeling (2).
   De twee runners up spelen barragewedstrijden met de derde en de vierde laatste van ERE-afdeling (2);
  • 2de afdeling: de twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar 1ste afdeling (6)
  • 3de afdeling: de kampioen van elke reeks promoveert naar 2de afdeling (2), de beste 2de stijgt eveneens naar 2de afdeling (1), de andere stijgers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
Degradatie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen degraderen naar een lagere afdeling:
  • Ere afdeling: de 2 laagst gerangschikte ploegen degraderen naar 1ste afdeling (2).
   De derde laatste en de vierde laatste spelen barragewedstrijden met de twee runners up van 1e afdeling (2);
  • 1ste afdeling: de drie laagst gerangschikte ploegen van elke reeks degraderen naar 2de afdeling (6);
  • 2de afdeling: de laagst gerangschikte ploeg van elke reeks degradeert naar 3de afdeling (3), de andere dalers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
Stijgen en dalen bij een onafgewerkt seizoen:
  • Indien we door omstandigheden de heenronde niet kunnen afwerken, wordt de competitie geannuleerd;
  • Indien we de heenronde wel kunnen afwerken maar niet de volledige competitie in de speelweek van 31 mei, wordt de stand na de heenronde bepalend voor stijgen en dalen;
  • Bij het afwerken van de heenronde zal de competitie als geldig wordt beschouwd en zal er dus een geldig eindklassement zijn, namelijk de stand na de heenronde.
  • Bij tijdelijke onderbrekingen van de competitie wordt deze altijd hervat met de eerstvolgende speelweek die voorzien was bij de stopzetting.
Barragematchen:
De barragematchen zullen afgewerkt worden aan de hand van volgende regels:
  • De ploeg die is geëindigd op de veertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de hoogst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
  • De ploeg die is geëindigd op de dertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de laagst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
  • Voor het bepalen van de hoogst en laagst geklasseerde ploegen van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in 1ste afdeling worden achtereenvolgens de volgende criteria in acht genomen:
   • Het aantal gewonnen frames;
   • Het aantal gewonnen wedstrijden;
   • Het aantal gelijkgespeelde wedstrijden;
   • Lottrekking door een lid van de gewestraad.
Spelen van de barragematchen:
  • De winnaars zullen het volgende seizoen in Ere-afdeling aantreden;
  • De barragematchen worden gespeeld in een heen- en terugronde, waarbij de heenmatch wordt gespeeld in de club van de ploeg uit 1ste afdeling en de terugmatch in de club van de ploeg die eindigde in Ere-afdeling. De barragematchen worden gespeeld op de normale thuisspeeldagen van de betrokken ploegen, over de twee weken die onmiddellijk volgen op de laatste week van het reguliere interclubseizoen;
  • De barragematchen worden gespeeld volgens het normale interclubsysteem (18 frames). Indien na de terugmatch de totale score van beide matchen eindigt op een gelijkspel (18-18) zal er een deciding frame worden gespeeld tussen een speler uit elk van de twee ploegen, die daartoe wordt aangeduid door de ploegkapitein. Als ploegkapitein geldt de speler van de ploeg met het hoogste BBSA-rangnummer.
Reserves:
  • In de barragewedstrijden mogen alleen de vaste spelers van de ploegen aantreden, behalve indien een ploeg slechts over twee vaste spelers beschikt of indien een vaste speler van de ploeg om legitieme redenen niet aanwezig kan zijn. Onder legitieme redenen worden verstaan:
   • Ziekte, zoals geattesteerd door een doktersbriefje;
   • Afwezigheid omwille van professionele redenen, zoals geattesteerd door een brief van de werkgever.
  • In deze omstandigheden mag een onvolledige ploeg vervolledigd worden met een reserve of mag een vaste speler vervangen worden door een reserve. Voor de deelname van een reservespeler gelden de volgende regels:
   • De betrokken reserve mag gedurende de loop van het reguliere interclubseizoen ten hoogste hebben aangetreden in de afdeling van de betrokken ploeg;
   • Alleen reserves die in de loop van het seizoen hebben aangetreden bij de betrokken ploeg komen in aanmerking, waarbij als rangorde gekeken moet worden naar het aantal gespeelde matchen. Op deze regel kan alleen een uitzondering worden toegestaan wanneer gedurende het volledige reguliere interclubseizoen geen enkele reserve heeft aangetreden bij de betrokken ploeg.

7. Reekssamenstelling

Elk seizoen zal BBSA Oost-Vlaanderen, na het opmaken van de eindstand, deze overmaken aan de clubs, en hierbij meedelen welke ploegen promoveren en welke ploegen de kandidaten opvolgers zijn.
Indien door het spel van dalen en stijgen het maximaal aantal ploegen van 1 club in een reeks wordt overschreden, zal worden toegepast dat de ploeg(en) van de betrokken club(s) in de betrokken reeks(en) stijgen niet ten voordele van de hoogst geklasseerde dalende ploeg(en).
In Ere en Eerste zijn maximum 4 ploegen per toegelaten per reeks uit eenzelfde club. In Tweede zijn maximum 4 ploegen toegelaten per reeks uit eenzelfde club en in Derde maximum 5 ploegen per reeks uit eenzelfde club.
Voor ploegen gelijk in de eindstand zal in afnemende mate van belangrijkheid met het volgende rekening gehouden worden:
 • Het aantal gewonnen frames;
 • Het aantal gewonnen wedstrijden;
 • De onderlinge uitslagen tussen de ploegen;
 • Testwedstrijd op neutraal terrein.

8. Wedstrijdformulier

Bij het invullen van de spelers op het wedstrijdformulier dient voor de thuisploeg de speler met het kleinste lidnummer op nummer 1 te staan, de volgende op 2 en dan op drie. Voor de bezoekende ploeg zal dit zijn op nummer 4, 5 en 6;
Het wedstrijdblad dient ten laatste op vrijdagnacht om 24 uur, van de desbetreffende speelweek, online te zijn ingevuld op de website:
https://www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.eu/
Bij overtreding van dit artikel zal een minnelijke schikking worden toegepast van 10,00€ per overtreding.

9. Kledijvoorschriften

Bij interclubwedstrijden wordt de volgende versoepeling toegestaan:
 • Het dragen van een ondervest/ gilet is toegestaan i.p.v. verplicht;
 • Het dragen van das of strik is toegestaan i.p.v. verplicht.

10. Frames

 • Een wedstrijd gespeeld naar 18 frames zal worden gespeeld op 3 snookertafels;
 • Een wedstrijd gespeeld naar 12 frames zal worden gespeeld op minstens 2 snookertafels;
 • Elke speler zal:
  • In Ere en 1ste afdeling: 2 frames spelen tegen elke speler van de andere ploeg;
  • In 2de en 3de afdeling: 2 frames tegen de eerste speler en 1 frame tegen speler 2 en 3, conform het ingevulde wedstrijdformulier.

11. Geldigheid van een wedstrijd

In principe start men om 20u00. Een speling van vijftien minuten (15') wordt echter toegestaan zodat om 20u15 zeker moet gestart worden en dit met minstens twee spelers per ploeg.
De derde speler zal ten laatste om 20u30 in het lokaal aanwezig zijn. Zo niet zal hij/zij voor de betreffende wedstrijd niet meer kunnen aantreden en wordt de ploeg als onvolledig beschouwd.
Op het wedstrijdblad dienen steeds de volgende uren aangebracht te worden:
 • Uur van aankomst van de bezoekers (in te vullen in de rubriek opmerkingen);
 • Begin uur van de wedstrijd (in voorziene rubriek);
 • Einde wedstrijd (in voorziene rubriek).

12. Onvolledig team

Indien een ploeg met slechts twee gerechtigde spelers aantreedt wordt deze ploeg aanzien als onvolledig. De betreffende wedstrijd wordt wel als geldig beschouwd.
Bij een 1ste vergrijp zal er een zal minnelijke schikking van 15,00 euro aangerekend worden aan de onvolledig ploeg.
Bij een 2de vergrijp binnen hetzelfde snookerseizoen zal er een minnelijke schikking van 30,00 euro aangerekend worden.
Vanaf een 3de vergrijp binnen hetzelfde snookerseizoen telkens 50,00 euro.
Vanaf het 4de vergrijp kan de volledige ploeg geschorst worden, met inbegrip van de daaraan gekoppelde administratieve boete.
Indien slechts één gerechtigd speler aantreedt zal dit voor de falende ploeg in een forfaitscore resulteren. De aangetreden speler heeft wel het recht zijn/haar frames te spelen in functie van het individueel klassement.
In beide gevallen worden administratieve kosten aangerekend. Invullen van het wedstrijdblad online bij een onvolledig team:
 • De aantredende spelers invullen op basis van spelersnummers (van laag naar hoog);
 • Op de plaats van de ontbrekende speler (plaats 3) wordt geen naam ingevuld en er wordt telkens een framescore van 1 – 0 of omgekeerd ingegeven.

13. Punten en rangschikking

 • Per afdeling wordt een individueel klassement opgemaakt;
 • Reservespelers worden in een afzonderlijke ranking opgenomen;
 • Voor elk gewonnen frame verwerft men:
  • 2 punten in Ere en 1ste afdeling;
  • 3 punten in elke andere afdeling.
 • Wat de klassementen van de ploegen en de individuele punten betreft zal er, indien men is onderverdeeld in een reeks met minder ploegen, op het einde van de competitie een aanpassing gebeuren met een omrekeningsformule a rato van een volledige reeks.
 • Bij gelijke stand wordt met het volgende rekening gehouden:
  • Het aantal gewonnen frames;
  • De hoogste break tijdens de interclubcompetitie;
  • Onderling duel;
  • Loting

 

1. Algemeen

Dit tornooireglement is enkel van toepassing in het gewest Oost-Vlaanderen en moet beschouwd worden als een aanvulling van het HR BBSA en/of Specifiek HR BBSA Oost-Vlaanderen;
Alle gewestelijke rankingtornooien binnen Oost-Vlaanderen worden ingericht voor de leden en clubs die aangesloten zijn bij BBSA;
Voor alle gewestelijk rankingtornooien dient de ontvangende club over minimum 8 full-size goedgekeurde snookertafels te beschikken; enkel voor een rankingtornooien U18 en/of U21 minimaal 3 full-size goedgekeurde snookertafels
Door het gewest worden 4 gewestelijke rankingtornooien en 1 Provinciaal Kampioenschap georganiseerd voor volgende categorieën:
 • Klasse 1 & 2;
 • Klasse 3;
 • Masters (40+);
 • Seniors (50+);
 • Ladies (bij minimaal 12 deelnemers);
 • U18 (bij minimaal 12 deelnemers);
 • U21 (bij minimaal 12 deelnemers).
Spelers en/of clubafgevaardigden dewelke deelnemen aan gelijk welke door de BBSA erkende of beschermde organisatie, worden geacht alle daartoe bestaande reglementeringen te kennen en te aanvaarden;
Het inschrijvingsgeld voor elk Gewestelijke Rankingtornooi per reeks bedraagt 20 euro.
Een speler moet zich inschrijven via de website en kan ook het inschrijvingsgeld betalen via de online link bij inschrijving of via overschrijving op het rekeningnummer van BBSA Oost Vlaanderen, BE76 7512 1071 8695.
Het inschrijvingsgeld moet op de rekening staan op donderdag voorafgaande het tornooi om zijn/haar deelname te bevestigen.
Spelers, de organiserende club(s), tornooileiding en de gewestraad worden via mail, sociale media en de website geïnformeerd door de gewestelijke tornooileider op dinsdag, voorafgaande het tornooi;
De inschrijvingsdeadline voor elk tornooi is de zaterdag om 24 uur voorafgaande een gewestelijke ranking.
Wie na de deadline forfait geeft, zal het inschrijvingsgeld moeten betalen, enkel in bepaalde gevallen zal de gewestraad zich over een andere beslissing beraden;
Een speler die niet kan meedoen aan een gewestelijke ranking omwille van een afvaardiging van BBSA voor een internationaal tornooi, zal zijn gemiddelde punten krijgen van het voorgaande seizoen. Dit is enkel bij meer dan 1 deelname in het voorgaande jaar. In geval van 1 deelname zal deze speler 75% van zijn gewonnen punten krijgen.

2. Formats

Klasse 1 & 2: (vanaf 33 deelnemers)
Spelersgroepen Klasse 1 & 2 samen in een vrije loting met uitzondering van de top 8 uit het klassement, in 1 club (10u en 15u).
Iedere deelnemer kan meegeven in welke sessie hij verkiest te spelen.
In mate van het mogelijke zal hier rekening met gehouden worden om een zo goed mogelijke gelijke verdeling van de poules te verkrijgen.
De top 8 uit het klassement is reekshoofd en zij spelen pas op zondag in de A-ronde.
Zij kunnen uit de top 8 vallen als zij op zondag hun eerste wedstrijd verliezen, dan krijgen ze punten in mindering (uitleg staat bij Puntenverdeling).
In de poules speelt men altijd met best of 3/best of 5, afhankelijk van het aantal spelers per poule.
Maximum van 6 spelers per poule (enkel bij veel inschrijvingen kan hierbij afgeweken worden, dan zullen er 2 frames per wedstrijd gespeeld worden).
Bij poulewedstrijden best of 3/5
Bij poulewedstrijden 2 frames
Aantal gewonnen matchen
Aantal punten
Aantal gewonnen frames
Aantal gewonnen matchen
Aantal verloren frames
Aantal gelijke matchen
Onderling duel
Onderling duel
 
Shoot-out black ball best of 5
 
De poulewinnaar is rechtstreeks geplaats voor de A-ronde.
In de A-ronde worden de 8 poulewinnaars vrijgeloot tegen de geseede top 8 van het klassement, elke match spelend naar een BEST OF 7.
De nummers 2 en 3 van de poules gaan over naar de 1/8ste finales van de B-ronde, spelend naar een BEST OF 5. Deze matchen worden gespeeld meteen na de poules.
Op zondag start de A-ronde om 10u.
Omstreeks 12u30 komen de 8 deelnemers van de B-ronde erbij.
Zo vallen beide rondes samen en worden deze samengespeeld in 1 club.
Zowel in de A-ronde en B-ronde worden vanaf de halve finales de referees ingeschakeld.
Bij 32 of minder deelnemers zullen we spelen met rechtstreekse uitschakeling, BEST OF 7.
Het bepalen van de reekshoofden zal dan gebeuren zoals het systeem van de Masters.
Klasse 3:
Deze spelersgroep speelt in het poulesysteem in een vrije loting in 1 club.
Bij veel inschrijvingen zal er ook in 2 sessies gespeeld worden (10u en 15u).
Iedere deelnemer mag meegeven in welke sessie hij verkiest te spelen.
Wel in een zo goed mogelijke gelijke verdeling van de poules.
In de poules speelt men altijd best of 3 in de poule.
Met een maximum van 6 spelers per poule (enkel bij veel inschrijvingen kan hierbij afgeweken worden, dan zullen er 2 frames per wedstrijd gespeeld worden).
Bij poulewedstrijden best of 3/5
Bij poulewedstrijden 2 frames
Aantal gewonnen matchen
Aantal punten
Aantal gewonnen frames
Aantal gewonnen matchen
Aantal verloren frames
Aantal gelijke matchen
Onderling duel
Onderling duel
 
Shoot-out black ball best of 5
 
Op de finaledag op zondag worden de 1/8ste finales afgewerkt, elke match naar een best of 5.
Vanaf de halve finales worden de referees ingeschakeld.
Na elk tornooi kan de spelerscommissie overwegen om een speler van Klasse 3 te laten promoveren naar Klasse 1 & 2. Dit geldt enkel als norm voor de gewestelijke rankingtornooien.
Een Klasse 3-speler mag alsook deelnemen aan een tornooi Klasse 1 & 2.
De speler betaalt terug het inschrijvingsgeld maar krijgt wel enkel zijn hoogst behaalde punten van beide tornooien. Hij/zij kan uiteraard wel prijzengeld verdienen.
Een Klasse 3-speler die in het eindklassement eindigt in de top-3 wordt Klasse 2-speler.
Als er minder dan 16 deelnemers zijn wordt deze reeks samengevoegd met Klasse 1 & 2.
Masters:
Hier wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, aan de hand van seeding met de reekshoofden; altijd op zaterdag.
Alle rondes worden gespeeld in een best of 5-wedstrijd, tussen 16 en 24 deelnemers kan er gespeeld worden in een best of 7-wedstrijd enkel na overleg met de deelnemers.
Vanaf de halve finales worden de referees ingeschakeld.
Seniors:
Deze spelersgroep speelt in het poulesysteem (2 of 3 frames), altijd op zondag.
Maximaal 6 spelers per poule, de 8 overblijvers van de poules de finalerondes in een best of 5.
Bij poulewedstrijden 2/3 frames
Aantal punten
Aantal gewonnen matchen
Aantal gelijke matchen
Onderling duel
Shoot-out black ball best of 5
Als er minder dan 16 deelnemers zijn, kan er in overleg met de spelers overgeschakeld worden naar het spelen met rechtstreekse uitschakeling in een best of 5-wedstrijd.
Vanaf de halve finales worden de referees ingeschakeld.
Provinciaal Kampioenschap:
Er wordt één globaal Provinciaal Klassement opgemaakt.
Dit omvat:
 • Heenronde Interclubpunten;
 • 4 Gewestelijke Rankingtornooien.
Het Provinciaal Kampioenschap is een Open Tornooi, waar elk ingeschreven lid van BBSA Oost Vlaanderen gratis mag aan deelnemen.
Er zal gespeeld worden in een best of 5, vanaf de 1/8ste finales naar een best of 7.
2 weken voor de start van het Provinciaal Kampioenschap is de deadline om zich in te schrijven,
Er zal gespeeld worden in 1 weekend in 1 club
Finaledag, vanaf de 1/8ste finale, met referees voor alle wedstrijden indien mogelijk.
Elk seizoen zal de finaledag doorgaan in een andere club.
Provinciaal Kampioenschap Masters:
Dit is een tornooi op uitnodiging dus gratis voor de deelnemers.
De top 24 uit het klassement van de Masters spelen in een geseed tornooi.
In de eerste ronde speelt men een best of 5, daarna is elke match een best of 7.
Provinciaal Kampioenschap Seniors:
Dit is een tornooi op uitnodiging dus gratis voor de deelnemers.
De top 16 uit het klassement van de Seniors spelen in een geseed tornooi.
Hier speelt men elke ronde in een best of 5-wedstrijd.

3. Puntenverdelingen

Er zijn 3 Gewestelijke Klassementen:
 • Algemeen (Klasse 1, 2 en 3);
 • Masters;
 • Seniors
Het Gewestelijk Klassement bestaat uit:
 • 4 Gewestelijke Rankingtornooien (per reeks)
 • Provinciaal Kampioenschap (PK).
Puntenindeling GR Masters
 
Puntenindeling PK Masters
Winnaar
115
 
Winnaar
150
Runner up
100
 
Runner up
130
3de & 4de
85
 
3de & 4de
110
5de tot 8ste
70
 
5de tot 8ste
90
9de tot 16de
55
 
9de tot 16de
70
17de tot 24ste
40
 
17de tot 24ste
50
25ste tot ….
25
 
 
 
 
 
 
Puntenindeling GR Seniors
 
Puntenindeling PK Seniors
Winnaar
100
 
Winnaar
130
Runner up
85
 
Runner up
110
3de & 4de
60
 
3de & 4de
90
5de tot 8ste
40
 
5de tot 8ste
70
Poules
25
 
9de tot 16de
50
 
 
 
 
 
Puntenindeling GR Klasse 1 & 2
(A-ronde)
 
Puntenindeling GR Klasse 1 & 2
(B-ronde)
Winnaar
200
 
Winnaar
130
Runner up
175
 
Runner up
115
3de & 4de
150
 
3de & 4de
100
5de tot 8ste
125
 
5de tot 8ste
85
9de tot 16de
100
 
9de tot 16de
70
Poules
50
 
Poules
50
 
 
 
 
Puntenindeling GR Klasse 3
 
Puntenindeling PK
 
Winnaar
115
 
Winnaar
250
 
Runner up
100
 
Runner up
225
 
3de & 4de
85
 
3de & 4de
200
 
5de tot 8ste
70
 
5de tot 8ste
175
 
9de tot 16de
55
 
9de tot 16de
150
 
17de tot 32ste
40
 
17de tot 32ste
125
 
Poules
25
 
32ste tot 48ste
100
 
 
 
 
49ste tot 64ste
75
 
 
 
 
65ste tot 80ste
50
 
 
 
 
81ste tot …..
25
 
Voor Klasse 1 & 2 telt dat een reekshoofd 20 punten in mindering zal krijgen bij het verliezen van zijn/haar eerste wedstrijd in de A-ronde.
Voor Masters 40+ telt dat een reekshoofd 15 punten in mindering zal krijgen bij het verliezen van zijn/haar eerste wedstrijd.

4. Kledijvoorschriften

Dresscode B

5. Prijzengeld:

Voor alle categorien bedraagt het inschrijvingsgeld 20 euro per speler per tornooi, waarvan 5 euro  naar de organiserende club gaat. De overige 15 euro gaat naar de prijzenpot en dient als prijzengeld.
 Klasse 1 & 2 en Klasse 3:
 400 euro wordt door het gewest betaald voor de Klasse 3 vermeerderd met 25% van alle prijzengelden van Klasse 3.
 • Alle prijzengelden van Klasse 1 & 2 vermeerderd met 75% van alle prijzengelden van Klasse 3.
  • 67% voor de A-ronde
  • 33% voor de B-ronde
De verdeling voor elke ronde is als volgt:
Klasse 1 & 2
(A en B-ronde)
Winnaar
20%
Runner Up
14%
3de en 4de plaats
9%
Klasse 3
5de tot 8ste plaats
5%
9de tot 16de plaats
3%
Hoogste break
4%
Masters en Seniors:
Alle prijzengelden vormen de prijzenpot.
De verdeling is als volgt:
Masters & Seniors
Winnaar
25%
Runner Up
20%
3de en 4de plaats
13%
5de tot 8ste plaats
6%
Hoogste break
5%
Provinciaal Kampioenschap:
De verdeling is als volgt:
Provinciaal Kampioenschap
Winnaar
350
Euro
Runner Up
250
Euro
3de en 4de plaats
140
Euro
5de tot 8ste plaats
60
Euro
9de tot 16de plaats
30
Euro
Hoogste break
60
Euro
Provinciaal Kampioenschap Masters:
De verdeling is als volgt:
Provinciaal Kampioenschap Masters
Winnaar
175
Euro
Runner Up
125
Euro
3de en 4de plaats
75
Euro
5de tot 8ste plaats
50
Euro
9de tot 16de plaats
25
Euro
Hoogste break
50
Euro
 
Provinciaal Kampioenschap Seniors:
De verdeling is als volgt:
Provinciaal Kampioenschap Seniors
Winnaar
150
Euro
Runner Up
110
Euro
3de en 4de plaats
70
Euro
5de tot 8ste plaats
40
Euro
9de tot 16de plaats
20
Euro
Hoogste break
50
Euro
De prijzengelden voor alle Provinciale Kampioenschappen worden voorzien door BBSA Oost Vlaanderen.

6. Jaarrankingen:

De Jaarranking is de ranking van alle interclubpunten + de punten van het Gewestelijke Klassement.
Per reeks (Klasse 1, 2 en 3) wordt een jaarranking gemaakt.
Enkel de Jaarranking Reserven is een lijst met de 3 verschillende klassen (1,2 en 3) samen.
De verdeling is als volgt:
Klassement
Winnaar Jaarranking Klasse 1
50
Euro
Winnaar Jaarranking Klasse 2
50
Euro
Winnaar Jaarranking Klasse 3
50
Euro
Winnaar Jaarranking Reserves
50
Euro
 
Break
Winnaar Jaarranking Klasse 1
50
Euro
Winnaar Jaarranking Klasse 2
50
Euro
Winnaar Jaarranking Klasse 3
50
Euro
Winnaar Jaarranking Reserves
50
Euro

7. Tornooikosten en referees:

Alle tornooien worden gratis aangeboden.
Een tornooileiding is de verantwoordelijkheid voor de organiserende club. Als er geen tornooileiding is zal de gewestelijke tornooileider of iemand van de gewestraad deze taak overnemen.
De dagvergoeding voor een tornooileider (gewest) bedraagt 50 euro en wordt betaald op de dag zelf door de organiserende club.
De refereekosten worden betaald door BBSA Oost Vlaanderen, alsook de 400 euro voor elke gewestelijke rankingtornooi Klasse 3.
Na elk tornooi zal de gewestelijke tornooileider alle geleide matchen van de referees doorgeven aan de secretaris van BBSA Oost Vlaanderen.
Voor alle gewestelijke ranking tornooien worden de referees ingeschakeld vanaf de halve finales. Als het mogelijk is vanaf de kwartfinales in de A-ronde van de gewestelijke rankingtornooien voor Klasse 1 & 2.
Voor alle Provinciale Kampioenschappen is dit vanaf de kwartfinales.
De vergoedingen voor een referee zijn:
 • Best of 5      15 euro
 • Best of 7      20 euro
 • Marker         10 euro
Officiële scheidsrechters krijgen 5 drankbonnetjes en 1 snackbonnetje aangeboden door de organiserende club. Wanneer er een tekort is aan referees en een speler wil deze plaats innemen dan krijgt deze ook dezelfde vergoeding.

8. Opmerkingen:

De prijzengelden worden na het tornooi via overschrijving uitbetaald. behalve voor alle Provinciale Kampioenschappen. Deze worden uitbetaald bij de kampioenenhuldigingen op het einde van het seizoen.
Als een gewestelijk rankingtornooi Klasse 1 & 2 door omstandigheden niet kan doorgaan dan zullen de inschrijvingsgelden van Klasse 3 gelden als een volledige prijzenpot voor deze reeks.
Als een gewestelijk rankingtornooi Klasse 3 door omstandigheden niet kan doorgaan dan zullen de inschrijvingsgelden van Klasse 1 & 2 vermeerderd met de 400 euro van BBSA Oost Vlaanderen de volledige prijzenpot voor deze reeks zijn.
Bij een verwittigd forfait betaalt de deelnemer enkel zijn inschrijvingsgeld, bij een niet-verwittigd forfait het inschrijvingsgeld + een administratieve boete van 15 euro.
Wanneer een speler tweemaal niet verwittigd voor een forfait betaalt hij een administratieve boete van 50 euro en wordt zo uitgesloten van verdere deelname voor alle gewestelijke tornooien en alle Provinciale Kampioenschappen.
Wanneer een speler niet in orde is met deze kledijvoorschriften dan betaalt hij het inschrijvingsgeld als administratieve boete maar zal niet deelnemen aan een rankingtornooi of kampioenschap.
Elke speler die deelneemt aan de gewestelijke tornooien zal het document Regionale Ranking Deelnemerslijst ondertekenen. Dit is een document waar uw aanwezigheid wordt bevestigd.
Wanneer een speler tijdens het tornooi forfait geeft, zonder geldige reden, dan krijgt hij geen punten en zal hij/zij de volgende tornooien niet meer mogen deelnemen. Dit is onfair en onsportief tegenover de tegenstanders, medespelers, clubs en bestuur van BBSA Oost Vlaanderen. Dit onsportief gedrag zal gesanctioneerd worden met een boete van 50 euro.
Tijdens een wedstrijd is er GEEN ROOKPAUZE.
De planning voor alle gewestelijke rankingtornooien en Provinciale Kampioenschappen wordt door de tornooileider van BBSA Oost Vlaanderen opgemaakt wanneer de nationale tornooikalender is goedgekeurd door de Raad Van Bestuur van BBSA.
Er wordt rekening gehouden dat alle organiserende clubs ongeveer evenveel tornooien en finaledagen zullen hebben. Elke finaledag van een Provinciaal Kampioenschap wordt elk seizoen in een andere club georganiseerd. Een club kan een voorkeur doorgeven welke tornooien men het liefst verkiest omwille van de openingsuren en -dagen.
De tornooileider van BBSA Oost Vlaanderen is bereikbaar via cnudde@telenet.be of op het nummer 0477 188 326 (telefonisch bereik tussen 14.00 uur en 20.00 uur).

9. Afvaardigingen voor het Belgisch Kampioenschap:

Afhankelijk van het aantal dat mag afgevaardigd worden naar het BK MEN:
Voorbeeld bij 17 afgevaardigden op basis van de individuele ranking van de clubcompetitie:
 • De provinciale kampioen of de verliezende finalist;
 • De eerste 8 van Ere;
 • De eerste 3 van 1ste;
 • De eerste 2 van 2de;
 • De eerste van 3de;
 • De eerste 2 van de reserven.
Bij afzegging zal de eerstvolgende van de desbetreffende reeks gevraagd worden.
Selectie BK Teams: na de heenronde van de interclubcompetitie.
Selectie U18 / U21 / Ladies / Masters / Seniors 50+ / Seniors 60+: na het Provinciaal Kampioenschap van deze reeks als dit van toepassing is.
Selectie BK MEN: na het Provinciaal Kampioenschap.
De Belgium Referees Association (BRA) is de Belgische vleugel voor referees binnen BBSA, onderverdeeld in 2 secties binnen België. In Vlaanderen is dit de Gewestelijke Scheidsrechters Commissie (GSC).
Het doel van de BRA / GSC is:
 • Aanwerven en opleiden scheidsrechters
 • Het behartigen van de belangen van de aangesloten Belgische referees
 • Ondersteunen van de GSC's in de voorbereiding van hun kandidaten voor een begingraad
 • Voorzien in opleiding en seminaries zodat referees met een graad kunnen opklimmen op de ladder
 • In samenspraak met de nationale examencommissie worden examens georganiseerd met doel tot verhoging in graad.
 • Het verzorgen van de communicatie met de internationale organisaties
 • Selecteren en aanduiden referees voor nationale tornooien en/of kampioenschappen
Een clubscheidsrechter dient jaarlijks minimaal een lesavond bij te wonen, zo niet lopen zij het gevaar hun scheidsrechters licentie te verliezen.
Het GSC verwacht dat iedereen die over een scheidsrechters licentie beschikt minimaal éénmaal aanwezig is op een evenement of een tornooi.
De refereekosten worden betaald door BBSA Oost Vlaanderen.
Na elk tornooi zal de gewestelijke tornooileider alle geleide matchen van de scheidsrechters doorgeven aan de secretaris van BBSA Oost Vlaanderen.
Voor alle gewestelijke ranking tornooien worden de scheidsrechters ingeschakeld vanaf de halve finales. Als het mogelijk is vanaf de kwartfinales.
Voor alle Provinciale Kampioenschappen is dit vanaf de kwartfinales.
De vergoedingen voor een referee zijn:
 • Best of 5              15 €
 • Vanaf Best of 7     20 €
 • Marker                 10 €
Officiële scheidsrechters krijgen 5 drankbonnetjes en 1 snackbonnetje aangeboden door de organiserende club. Wanneer er een tekort is aan scheidsrechters en een speler wil deze plaats innemen dan krijgt deze ook dezelfde vergoeding.
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.