Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

WIJZIGINGEN NR SENIORS 50+ Lees meer
Tornooikalender Oost-Vlaanderen 2023 - 2024 Lees meer
Wedstrijdformulieren Lees meer
Via deze link kan je het volledige Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen downloaden

Intern Reglement BBSA Oost-Vlaanderen

 
Algemene informatie en regels
Het huishoudelijk reglement van BBSA Oost-Vlaanderen is een aanvulling op het huishoudelijk reglement BBSA. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement hebben slechts uitwerking vanaf publicatie via de officiële website van de vereniging:
https://bbsa-snooker.eu/
Dit geldt eveneens voor de gewestelijke aanvulling: https:/www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.eu/
Organisatie
De gewestraad kan bestaan uit:
 • De voorzitter;
 • De secretaris;
 • De penningmeester;
 • De Gewestelijke Scheidsrechterscommissie (GSC);
 • De gewestelijke tuchtcommissie;
 • De spelerscommissie, als adviserend orgaan;
 • De gewestelijke tornooileider;
 •  
Indien één of meerdere van de voorgaande functies niet kunnen ingevuld worden, dan  zullen deze door de andere leden van de gewestraad worden waargenomen, waarbij zal gezocht worden naar samenwerkingsverbanden met externe commissies en/of personen (bv Oost-Vlaamse spelerscommissie, communicatie-expert, jeugdcoach, …).

Deze samenwerkingsverbanden hebben een adviserende functie.
Lidmaatschap en clubschulden
Uiterlijk 10 juni krijgt elke club een overzicht van haar openstaande schulden uit het afgelopen seizoen. Deze dienen vereffend te zijn vóór 1 juli, op het rekeningnummer: BE30 7512 0648 1011 ten name van BBSA – Oost-Vlaanderen.
Een verrekening van eventuele tegoeden zal worden teruggestort eind oktober/begin november van het lopende seizoen.
Bij aansluiting van de vereniging dient men een éénmalige waarborg te betalen van 125,00 euro. Dit bedrag blijft eigendom van de club en zal op een wachtrekening, samen met de waarborgen van de andere clubs, gestort worden. Indien een club zijn activiteiten bij BBSA Oost-Vlaanderen stopzet, zal deze waarborg terugbetaald worden, eventuele clubschulden zullen evenwel in mindering gebracht worden. Intresten komen integraal ten goede van BBSA Gewest Oost-Vlaanderen.
Inlevering documenten
De betaling van de lidgelden dient uiterlijk op 6 juli op de rekening BE30 7512 0648 1011 op naam van BBSA – Oost-Vlaanderen gestort te zijn.
Bij het niet tijdig binnen zijn van de speeldagen en het aantal teams, zullen deze niet opgenomen worden in de kalender.
Vaste speler
 • Spelers kunnen kiezen voor een statuut van vaste speler of reserve;
 • Een ploeg bestaat minimum uit 2 vaste spelers en maximum uit 5 vaste spelers;
 • Een ploeg kan nooit uit 1 vaste speler
Reservespelers
 • Per wedstrijd mag een team maximaal 2 reservespelers opstellen;
 • Een reservespeler met een klasse 1 statuut mag enkel aantreden in Ere en Eerste afdeling, een reservespeler met klasse 2 statuut mag in elke reeks aantreden.
 • Een vaste speler kan enkel vervangen worden door een reservespeler van dezelfde klasse of een lagere klasse. Dit houdt in dat een speler van klasse 2 enkel kan vervangen worden door een klasse 2-reservespeler, een speler van klasse 1 door elke reservespeler.
Reeksen
De volgende uniformering is van toepassing:
 • Een reeks bestaat uit maximum 16
 • Alle wedstrijden worden op maandag-, dinsdag- woensdag- of donderdagavond
 • Ploegenklassement:
  • In ere- en eerste afdeling wordt naar achttien (18) frames gespeeld;
  • In tweede afdeling wordt naar vijftien (15) frames gespeeld;
  • In derde afdeling wordt naar twaalf (12) frames
Wedstrijdpunten
Het gewest Oost-Vlaanderen kiest voor “1 punt per gewonnen frame”.
Samenstelling van de reeksen
Als basis voor de samenstelling van de verschillende reeksen gelden primair altijd de eindresultaten van het vorige seizoen. Na het afsluiten van de interclubcompetitie zullen ploegen promoveren naar een hogere afdeling, in dezelfde afdeling worden onderverdeeld, of degraderen naar een lagere afdeling.
Als er bij het samenstellen van een reeks of afdeling ploegen mochten wegvallen, die het vorige seizoen deel uitmaakten van die bepaalde reeks of afdeling, dan kunnen zij worden vervangen door de volgende hoogst gerangschikte(n) van het vorig seizoen, evenwel ligt de uiteindelijke beslissing voor de samenstelling van de reeks bij de gewestraad.
Stijgen en dalen
Geen rekening houdende met het feit dat er volgend seizoen meer of minder teams zullen ingeschreven zijn, wordt dit als volgt bepaald:
 • Promotie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen promoveren naar een hogere afdeling:
 • 1e afdeling: de hoogst gerangschikte ploeg (kampioenen) van elke reeks promoveert naar Ere-afdeling (2).
De twee runners up spelen barragewedstrijden met de derde en de vierde laatste van ERE-afdeling (2);
 • 2de afdeling: de twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar 1ste afdeling (6)
 • 3de afdeling : de kampioen van elke reeks promoveert naar 2de afdeling (2), de beste 2de (zijnde de ploeg met de meeste gewonnen frames) stijgt eveneens naar 2de Afdeling (1), de andere stijgers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
 • Degradatie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen degraderen naar een lagere afdeling:
 • Ere afdeling: de 2 laagst gerangschikte ploegen degraderen naar 1ste afdeling (2).
De derde laatste en de vierde laatste spelen barragewedstrijden met de twee runners up van 1e afdeling (2);
 • 1ste afdeling: de drie laagst gerangschikte ploegen van elke reeks degraderen naar 2de afdeling (6);
 • 2de afdeling: de laagst gerangschikte ploeg van elke reeks degradeert naar 3deafdeling (3), de andere dalers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
 • Uitzonderlijke maatregel omtrent stijgen en dalen:
  • Indien we door uitzonderlijke omstandigheden de heenronde niet kunnen afwerken, wordt de competitie geannuleerd;
  • Indien we de heenronde wel kunnen afwerken maar niet de volledige competitie in de speelweek van 31 mei, wordt de stand na de heenronde bepalend voor stijgen en dalen;
  • Bij het afwerken van de heenronde zal de competitie als geldig wordt beschouwd en zal er dus een geldig eindklassement zijn, namelijk de stand na de
  • Bij tijdelijke onderbrekingen van de competitie wordt deze altijd hervat met de eerstvolgende speelweek die voorzien was bij de stopzetting.
 • Barragematchen:
De barragematchen zullen afgewerkt worden aan de hand van volgende regels:
 • De ploeg die is geëindigd op de veertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de hoogst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
 • De ploeg die is geëindigd op de dertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de laagst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
 • Voor het bepalen van de hoogst en laagst geklasseerde ploegen van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in 1ste afdeling worden achtereenvolgens de volgende criteria in acht genomen:
  • Het aantal gewonnen frames;
  • Het aantal gewonnen wedstrijden;
  • Het aantal gelijkgespeelde wedstrijden;
  • Lottrekking door een lid van de gewestraad
 • Spelen van de barragematchen:
  • De winnaars zullen het volgende seizoen in Ere-afdeling aantreden;
  • De barragematchen worden gespeeld in een heen- en terugronde, waarbij de heenmatch wordt gespeeld in de club van de ploeg uit 1ste afdeling en de terugmatch in de club van de ploeg die eindigde in Ere-afdeling. De barragematchen worden gespeeld op de normale thuisspeeldagen van de betrokken ploegen, over de twee weken die onmiddellijk volgen op de laatste week van het reguliere interclubseizoen;
  • De barragematchen worden gespeeld volgens het normale interclubsysteem (18 frames). Indien na de terugmatch de totale score van beide matchen eindigt op een gelijkspel (18-18) zal er een deciding frame worden gespeeld tussen een speler uit elk van de twee ploegen, die daartoe wordt aangeduid door de ploegkapitein. Als kapitein geldt de speler die aldus is aangeduid op het inschrijvingsformulier “Ploegen” bij de start van de competitie. Als die speler niet aanwezig is, geldt de speler met het laagste BBSA-nummer.
 • Reserves
  • In de barragewedstrijden mogen alleen de vaste spelers van de ploegen aantreden, behalve indien een ploeg slechts over twee vaste spelers beschikt of indien een vaste speler van de ploeg om legitieme redenen niet aanwezig kan zijn. Onder legitieme redenen worden verstaan:
   • Ziekte, zoals geattesteerd door een doktersbriefje;
   • Afwezigheid omwille van professionele redenen, zoals geattesteerd door een brief van de werkgever
  • In deze omstandigheden mag een onvolledige ploeg vervolledigd worden met een reserve of mag een vaste speler vervangen worden door een reserve. Voor de deelname van een reservespeler gelden de volgende regels:
   • De betrokken reserve mag gedurende de loop van het reguliere interclubseizoen ten hoogste hebben aangetreden in de afdeling van de betrokken ploeg;
   • Alleen reserves die in de loop van het seizoen hebben aangetreden bij de betrokken ploeg komen in aanmerking, waarbij als rangorde gekeken moet worden naar het aantal gespeelde matchen. Op deze regel kan alleen een uitzondering worden toegestaan wanneer gedurende het volledige reguliere interclubseizoen geen enkele reserve heeft aangetreden bij de betrokken ploeg.
Reekssamenstelling
Elk seizoen zal BBSA Oost-Vlaanderen, na het opmaken van de eindstand, deze overmaken aan de clubs, en hierbij meedelen welke ploegen promoveren en welke ploegen de kandidaten opvolgers zijn.
In de reeksen is er geen maximum aantal toegelaten ploegen van eenzelfde club.
Voor ploegen gelijk in de eindstand zal in afnemende mate van belangrijkheid met het volgende rekening gehouden worden:
 • Het aantal gewonnen frames;
 • Het aantal gewonnen wedstrijden;
 • De onderlinge uitslagen tussen de ploegen;
 • Testwedstrijd op neutraal
Wedstrijdformulier
Bij het invullen van de spelers op het wedstrijdformulier dient voor de thuisploeg de speler met het kleinste lidnummer op nummer 1 te staan, de volgende op 2 en dan op drie. Voor de bezoekende ploeg zal dit zijn op nummer 4, 5 en 6;
Het wedstrijdblad dient ten laatste op zaterdag om 12.00 uur (’s middags), van de desbetreffende speelweek, online te zijn ingevuld op de website:
https://www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.be/
Bij overtreding van dit artikel kan een minnelijke schikking worden toegepast van 10,00€ er overtreding. Bij een eerste vaststelling wordt een verwittiging gegeven.
Frames
 • De wedstrijd worden gespeeld op 3 snookertafels;
 • Elke speler zal:
  • In Ere en 1ste afdeling: 2 frames spelen tegen elke speler van de andere ploeg;
  • In 2de afdeling: 2 frames tegen speler 1 en 2 en 1 frame tegen speler 3;
  • In 3de afdeling: 2 frames tegen de eerste speler en 1 frame tegen speler 2 en 3, conform het ingevulde wedstrijdformulier.
Geldigheid van een wedstrijd
In principe start men om 20u00. Een speling van vijftien minuten (15') wordt echter toegestaan zodat om 20u15 zeker moet gestart worden en dit met minstens twee spelers per ploeg.
De derde speler zal ten laatste om 20u30 in het lokaal aanwezig zijn. Zo niet zal hij/zij voor de betreffende wedstrijd niet meer kunnen aantreden en wordt de ploeg als onvolledig beschouwd.
In onderling overleg tussen de teams kan afgesproken worden dat de wedstrijden starten om 19u30. Dit onderling akkoord moet door beide ploegen bevestigd worden aan het gewest (via e-mail bbsaovl@bbsa-snooker.be).
Op het wedstrijdblad dienen steeds de volgende uren aangebracht te worden:
 • Uur van aankomst van de bezoekers (in te vullen in de rubriek opmerkingen);
 • Begin uur van de wedstrijd (in voorziene rubriek);
 • Einde wedstrijd (in voorziene rubriek).
Onvolledig team
Indien een ploeg met slechts twee gerechtigde spelers aantreedt wordt deze ploeg aanzien als onvolledig. De betreffende wedstrijd wordt wel als geldig beschouwd.
Bij een 1ste vergrijp zal er een schriftelijke waarschuwing worden verstuurd aan de betrokken ploeg.
Bij een 2de vergrijp zal een minnelijke schikking van 15,00 euro aangerekend worden aan de onvolledig ploeg.
Bij een 3e vergrijp binnen hetzelfde snookerseizoen zal er een minnelijke schikking van 30,00 euro aangerekend worden.
Vanaf het 4de vergrijp kan de Gewestraad de volledige ploeg schorsen. Zij zullen wel zoeken naar een billijke oplossing voor de speler(s) die buiten hun wil om hierdoor gestraft worden.
Indien slechts één gerechtigd speler aantreedt zal dit voor de falende ploeg in een forfaitscore resulteren. De aangetreden speler heeft wel het recht zijn/haar frames te spelen in functie van het individueel klassement.
In beide gevallen worden administratieve kosten aangerekend. Invullen van het wedstrijdblad online bij een onvolledig team:
 • De aantredende spelers invullen op basis van spelersnummers (van laag naar hoog);
 • Op de plaats van de ontbrekende speler (plaats 3) wordt geen naam ingevuld en er wordt telkens een framescore van 1 – 0 of omgekeerd
Punten en rangschikking
 • Per afdeling wordt een individueel klassement opgemaakt;
 • Reservespelers worden in een afzonderlijke ranking opgenomen;
 • Voor elk gewonnen frame verwerft men:
  • 10 punten in Ere en 1ste afdeling;
  • 12 punten in 2e afdeling;
  • 15 punten in 3e
 • Wat de klassementen van de ploegen en de individuele punten betreft zal er, indien men is onderverdeeld in een reeks met minder ploegen, op het einde van de competitie een aanpassing gebeuren met een omrekeningsformule a rato van een volledige reeks.
 • Bij gelijke stand wordt met het volgende rekening gehouden:
  • Het aantal gewonnen frames;
  • De hoogste break tijdens de interclubcompetitie;
  • Onderling duel;
  • Loting
Kledijvoorschriften
Bij interclubwedstrijden wordt de volgende versoepeling toegestaan:
 • Het dragen van een ondervest/ gilet is toegestaan i.p.v. verplicht;
 • Het dragen van das of strik is toegestaan i.p.v.
 • De gewestraad zal ad hoc communiceren als er door extreme weeromstandigheden afwijkingen op de dresscodes worden toegestaan.
Scheidsrechters
De Gewestelijke Scheidsrechterscommissie (GSC) is een deel van Belgium Referees Association (BRA). Een clubscheidsrechter dient jaarlijks minimaal een lesavond bij te wonen, zo niet lopen zij het gevaar hun scheidsrechters licentie te verliezen.
Het GSC verwacht dat iedereen die over een scheidsrechters licentie beschikt minimaal éénmaal aanwezig is op een evenement of een tornooi.
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.