Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

Via deze link kan je het volledige Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen downloaden

Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen

Hieronder kan je per hoofdstuk het Intern Reglement raadplegen
Het huishoudelijk reglement van BBSA Oost-Vlaanderen is een aanvulling op het huishoudelijk reglement BBSA. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement hebben slechts uitwerking vanaf publicatie via de officiële website van de vereniging:
https://bbsa-snooker.eu/
Dit geldt eveneens voor de gewestelijke aanvulling:
https:/www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.eu/

1. Organisatie:

De gewestraad bestaat uit:
 • De voorzitter;
 • De secretaris;
 • De penningmeester;
 • De Gewestelijke Scheidsrechterscommissie (GSC);
 • De gewestelijke tuchtcommissie;
 • De spelerscommissie, als adviserend orgaan;
 • De gewestelijke tornooileider;
 • Medewerkers

2. Lidmaatschap - Clubschulden

Uiterlijk 10 juni krijgt elke club een overzicht van haar openstaande schulden uit het afgelopen seizoen. Deze dienen vereffend te zijn vóór 1 juli, op het rekeningnummer BE30 7512 0648 1011 ten name van BBSA – Oost-Vlaanderen.
Een verrekening van eventuele tegoeden zal worden teruggestort eind oktober/begin november van het lopende seizoen.
Bij aansluiting van de vereniging dient men een éénmalige waarborg te betalen van 125,00 euro. Dit bedrag blijft eigendom van de club en zal op een wachtrekening, samen met de waarborgen van de andere clubs, gestort worden. Indien een club zijn activiteiten bij BBSA Oost-Vlaanderen stopzet, zal deze waarborg terugbetaald worden, eventuele clubschulden zullen evenwel in mindering gebracht worden. Intresten komen integraal ten goede van BBSA Gewest Oost-Vlaanderen.

3. Inlevering documenten

 • De betaling van de lidgelden dient uiterlijk op 6 juli op rekening BE30 7512 0648 1011 op naam van BBSA – Oost-Vlaanderen gestort te zijn;
 • Bij het niet tijdig binnen zijn van de speeldagen en het aantal teams, zullen deze niet opgenomen worden in de kalender.

1. Vaste speler

 • Spelers kunnen kiezen voor een statuut van vaste speler of reserve;
 • Een ploeg bestaat minimum uit 2 vaste spelers en maximum uit 5 vaste spelers;
 • Een ploeg kan nooit uit 1 vaste speler bestaan.

2. Reservespelers

 • Per wedstrijd mag een team maximaal 2 reservespelers opstellen;
 • Een reservespeler met een klasse 1 statuut mag enkel aantreden in Ere en Eerste afdeling;
 • Een vaste speler kan enkel vervangen worden door een reservespeler van dezelfde klasse of een lagere klasse. Dit houdt in dat een speler van klasse 3 (C) enkel kan vervangen worden door een klasse 3 (C)-reservespeler, een speler van klasse 2 (B) door een klasse 2 (B)-reservespeler of een klasse 3 (C)-reservespeler, een speler van klasse 1 (A) door elke reservespeler.

3. Reeksen

De volgende uniformering is van toepassing:
 • Een reeks bestaat uit maximum 16 ploegen.
 • Alle wedstrijden worden op maandag-, dinsdag- woensdag- of donderdagavond gepland.
 • Ploegenklassement:
  • In ere- en eerste afdeling wordt naar achttien (18) frames gespeeld;
  • In de overige afdelingen wordt naar twaalf (12) frames gespeeld.

4. Wedstrijdpunten

Het gewest Oost-Vlaanderen kiest voor “1 punt per gewonnen frame”.

5. Samenstelling der reeksen

Als basis voor de samenstelling van de verschillende reeksen gelden primair altijd de eindresultaten van het vorige seizoen. Na het afsluiten van de interclubcompetitie zullen ploegen promoveren naar een hogere afdeling, in dezelfde afdeling worden onderverdeeld, of degraderen naar een lagere afdeling.
Als er bij het samenstellen van een reeks of afdeling ploegen mochten wegvallen, die het vorige seizoen deel uitmaakten van die bepaalde reeks of afdeling, dan kunnen zij worden vervangen door de volgende hoogst gerangschikte(n) van het vorig seizoen, evenwel ligt de uiteindelijke beslissing voor de samenstelling van de reeks bij de gewestraad.

6. Stijgen en dalen

Geen rekening houdende met het feit dat er volgend seizoen meer of minder teams zullen ingeschreven zijn, wordt dit als volgt bepaald:
Promotie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen promoveren naar een hogere afdeling:
  • 1ste afdeling: de hoogst gerangschikte ploeg (kampioenen) van elke reeks promoveert naar Ere-afdeling (2).
   De twee runners up spelen barragewedstrijden met de derde en de vierde laatste van ERE-afdeling (2);
  • 2de afdeling: de twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar 1ste afdeling (6)
  • 3de afdeling: de kampioen van elke reeks promoveert naar 2de afdeling (3), de andere stijgers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
Degradatie:
Na afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen degraderen naar een lagere afdeling:
  • Ere afdeling: de 2 laagst gerangschikte ploegen degraderen naar 1ste afdeling (2).
   De derde laatste en de vierde laatste spelen barragewedstrijden met de twee runners up van 1e afdeling (2);
  • 1ste afdeling: de drie laagst gerangschikte ploegen van elke reeks degraderen naar 2de afdeling (6);
  • 2de afdeling: de laagst gerangschikte ploeg van elke reeks degradeert naar 3de afdeling (3), de andere dalers worden bepaald op zicht van het aantal inschrijvingen in 3de afdeling voor het volgende seizoen.
Stijgen en dalen bij een onafgewerkt seizoen:
  • Indien we door omstandigheden de heenronde niet kunnen afwerken, wordt de competitie geannuleerd;
  • Indien we de heenronde wel kunnen afwerken maar niet de volledige competitie in de speelweek van 31 mei, wordt de stand na de heenronde bepalend voor stijgen en dalen;
  • Bij het afwerken van de heenronde zal de competitie als geldig wordt beschouwd en zal er dus een geldig eindklassement zijn, namelijk de stand na de heenronde.
  • Bij tijdelijke onderbrekingen van de competitie wordt deze altijd hervat met de eerstvolgende speelweek die voorzien was bij de stopzetting.
Barragematchen:
De barragematchen zullen afgewerkt worden aan de hand van volgende regels:
  • De ploeg die is geëindigd op de veertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de hoogst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
  • De ploeg die is geëindigd op de dertiende plaats in Ere zal in de barrages aantreden tegen de laagst geklasseerde ploeg van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in de twee reeksen van 1ste afdeling;
  • Voor het bepalen van de hoogst en laagst geklasseerde ploegen van de ploegen die op de tweede plaats zijn geëindigd in 1ste afdeling worden achtereenvolgens de volgende criteria in acht genomen:
   • Het aantal gewonnen frames;
   • Het aantal gewonnen wedstrijden;
   • Het aantal gelijkgespeelde wedstrijden;
   • Lottrekking door een lid van de gewestraad.
Spelen van de barragematchen:
  • De winnaars zullen het volgende seizoen in Ere-afdeling aantreden;
  • De barragematchen worden gespeeld in een heen- en terugronde, waarbij de heenmatch wordt gespeeld in de club van de ploeg uit 1ste afdeling en de terugmatch in de club van de ploeg die eindigde in Ere-afdeling. De barragematchen worden gespeeld op de normale thuisspeeldagen van de betrokken ploegen, over de twee weken die onmiddellijk volgen op de laatste week van het reguliere interclubseizoen;
  • De barragematchen worden gespeeld volgens het normale interclubsysteem (18 frames). Indien na de terugmatch de totale score van beide matchen eindigt op een gelijkspel (18-18) zal er een deciding frame worden gespeeld tussen een speler uit elk van de twee ploegen, die daartoe wordt aangeduid door de ploegkapitein. Als ploegkapitein geldt de speler van de ploeg met het hoogste BBSA-rangnummer.
Reserves:
  • In de barragewedstrijden mogen alleen de vaste spelers van de ploegen aantreden, behalve indien een ploeg slechts over twee vaste spelers beschikt of indien een vaste speler van de ploeg om legitieme redenen niet aanwezig kan zijn. Onder legitieme redenen worden verstaan:
   • Ziekte, zoals geattesteerd door een doktersbriefje;
   • Afwezigheid omwille van professionele redenen, zoals geattesteerd door een brief van de werkgever.
  • In deze omstandigheden mag een onvolledige ploeg vervolledigd worden met een reserve of mag een vaste speler vervangen worden door een reserve. Voor de deelname van een reservespeler gelden de volgende regels:
   • De betrokken reserve mag gedurende de loop van het reguliere interclubseizoen ten hoogste hebben aangetreden in de afdeling van de betrokken ploeg;
   • Alleen reserves die in de loop van het seizoen hebben aangetreden bij de betrokken ploeg komen in aanmerking, waarbij als rangorde gekeken moet worden naar het aantal gespeelde matchen. Op deze regel kan alleen een uitzondering worden toegestaan wanneer gedurende het volledige reguliere interclubseizoen geen enkele reserve heeft aangetreden bij de betrokken ploeg.

7. Reekssamenstelling

Elk seizoen zal BBSA Oost-Vlaanderen, na het opmaken van de eindstand, deze overmaken aan de clubs, en hierbij meedelen welke ploegen promoveren en welke ploegen de kandidaten opvolgers zijn.
Indien door het spel van dalen en stijgen het maximaal aantal ploegen van 1 club in een reeks wordt overschreden, zal worden toegepast dat de ploeg(en) van de betrokken club(s) in de betrokken reeks(en) stijgen niet ten voordele van de hoogst geklasseerde dalende ploeg(en).
In Ere en Eerste zijn maximum 4 ploegen per toegelaten per reeks uit eenzelfde club. In Tweede zijn maximum 4 ploegen toegelaten per reeks uit eenzelfde club en in Derde maximum 5 ploegen per reeks uit eenzelfde club.
Voor ploegen gelijk in de eindstand zal in afnemende mate van belangrijkheid met het volgende rekening gehouden worden:
 • Het aantal gewonnen frames;
 • Het aantal gewonnen wedstrijden;
 • De onderlinge uitslagen tussen de ploegen;
 • Testwedstrijd op neutraal terrein.

8. Wedstrijdformulier

Bij het invullen van de spelers op het wedstrijdformulier dient voor de thuisploeg de speler met het kleinste lidnummer op nummer 1 te staan, de volgende op 2 en dan op drie. Voor de bezoekende ploeg zal dit zijn op nummer 4, 5 en 6;
Het wedstrijdblad dient ten laatste op vrijdagnacht om 24 uur, van de desbetreffende speelweek, online te zijn ingevuld op de website:
https://www.oost-vlaanderen.bbsa-snooker.eu/
Bij overtreding van dit artikel zal een minnelijke schikking worden toegepast van 10,00€ per overtreding.

9. Kledijvoorschriften

Bij interclubwedstrijden wordt de volgende versoepeling toegestaan:
 • Het dragen van een ondervest/ gilet is toegestaan i.p.v. verplicht;
 • Het dragen van das of strik is toegestaan i.p.v. verplicht.

10. Frames

 • Een wedstrijd gespeeld naar 18 frames zal worden gespeeld op 3 snookertafels;
 • Een wedstrijd gespeeld naar 12 frames zal worden gespeeld op minstens 2 snookertafels;
 • Elke speler zal:
  • In Ere en 1ste afdeling: 2 frames spelen tegen elke speler van de andere ploeg;
  • In 2de en 3de afdeling: 2 frames tegen de eerste speler en 1 frame tegen speler 2 en 3, conform het ingevulde wedstrijdformulier.

11. Geldigheid van een wedstrijd

In principe start men om 20u00. Een speling van vijftien minuten (15') wordt echter toegestaan zodat om 20u15 zeker moet gestart worden en dit met minstens twee spelers per ploeg.
De derde speler zal ten laatste om 20u30 in het lokaal aanwezig zijn. Zo niet zal hij/zij voor de betreffende wedstrijd niet meer kunnen aantreden en wordt de ploeg als onvolledig beschouwd.
Op het wedstrijdblad dienen steeds de volgende uren aangebracht te worden:
 • Uur van aankomst van de bezoekers (in te vullen in de rubriek opmerkingen);
 • Begin uur van de wedstrijd (in voorziene rubriek);
 • Einde wedstrijd (in voorziene rubriek).

12. Onvolledig team

Indien een ploeg met slechts twee gerechtigde spelers aantreedt wordt deze ploeg aanzien als onvolledig. De betreffende wedstrijd wordt wel als geldig beschouwd.
Bij een 1ste vergrijp zal er een zal minnelijke schikking van 15,00 euro aangerekend worden aan de onvolledig ploeg.
Bij een 2de vergrijp binnen hetzelfde snookerseizoen zal er een minnelijke schikking van 30,00 euro aangerekend worden.
Vanaf een 3de vergrijp binnen hetzelfde snookerseizoen telkens 50,00 euro.
Vanaf het 4de vergrijp kan de volledige ploeg geschorst worden, met inbegrip van de daaraan gekoppelde administratieve boete.
Indien slechts één gerechtigd speler aantreedt zal dit voor de falende ploeg in een forfaitscore resulteren. De aangetreden speler heeft wel het recht zijn/haar frames te spelen in functie van het individueel klassement.
In beide gevallen worden administratieve kosten aangerekend. Invullen van het wedstrijdblad online bij een onvolledig team:
 • De aantredende spelers invullen op basis van spelersnummers (van laag naar hoog);
 • Op de plaats van de ontbrekende speler (plaats 3) wordt geen naam ingevuld en er wordt telkens een framescore van 1 – 0 of omgekeerd ingegeven.

13. Punten en rangschikking

 • Per afdeling wordt een individueel klassement opgemaakt;
 • Reservespelers worden in een afzonderlijke ranking opgenomen;
 • Voor elk gewonnen frame verwerft men:
  • 2 punten in Ere en 1ste afdeling;
  • 3 punten in elke andere afdeling.
 • Wat de klassementen van de ploegen en de individuele punten betreft zal er, indien men is onderverdeeld in een reeks met minder ploegen, op het einde van de competitie een aanpassing gebeuren met een omrekeningsformule a rato van een volledige reeks.
 • Bij gelijke stand wordt met het volgende rekening gehouden:
  • Het aantal gewonnen frames;
  • De hoogste break tijdens de interclubcompetitie;
  • Onderling duel;
  • Loting

 

1. Algemeen

Dit tornooireglement is enkel van toepassing in het gewest Oost-Vlaanderen en moet beschouwd worden als een aanvulling van het HR BBSA en/of Specifiek Intern Reglement BBSA Oost-Vlaanderen.
Alle gewestelijke rankingtornooien binnen Oost-Vlaanderen worden ingericht voor de leden en clubs die aangesloten zijn bij BBSA.
Voor alle gewestelijk rankingtornooien dient de ontvangende club over minimum 8 full-size goedgekeurde snookertafels te beschikken; enkel voor een rankingtornooien U18 en/of U21 minimaal 3 full-size goedgekeurde snookertafels.
Door het gewest worden 4 gewestelijke rankingtornooien en 1 Provinciaal Kampioenschap georganiseerd voor volgende categorieën:
 • Klasse 1 & 2;
 • Klasse 3;
 • Masters (40+);
 • Seniors (50+);
 • Ladies (bij minimaal 12 deelnemers);
 • U18 (bij minimaal 12 deelnemers);
 • U21 (bij minimaal 12 deelnemers).
Spelers en/of clubafgevaardigden dewelke deelnemen aan gelijk welke door de BBSA erkende of beschermde organisatie, worden geacht alle daartoe bestaande reglementeringen te kennen en te aanvaarden;
Het inschrijvingsgeld voor elk Gewestelijk Rankingtornooi per reeks bedraagt 20 €.
Een speler moet zich inschrijven via de website en het inschrijvingsgeld dient betaald te worden via overschrijving op het rekeningnummer van BBSA Oost Vlaanderen, BE76 7512 1071 8695.
Toekomstgericht zal dit ook via een online link bij inschrijving via de website kunnen.
De deadline voor elk tornooi is elke zondag om 16u voorafgaande een gewestelijke ranking;
Wie na de deadline forfait geeft, zal het inschrijvingsgeld moeten betalen, enkel in bepaalde gevallen zal de gewestraad zich over een andere beslissing beraden.
Spelers, de organiserende club(s), tornooileiding en de gewestraad worden via mail, sociale media en de website geïnformeerd door de gewestelijke tornooileider op dinsdag, voorafgaande het tornooi.
Een speler die niet kan meedoen aan een gewestelijke ranking omwille van een internationale afvaardiging, zal zijn gemiddelde punten krijgen van het voorgaande seizoen. Dit is enkel bij meer dan 1 deelname in het voorgaande jaar. In geval van 1 deelname zal deze speler 50% van zijn gewonnen punten krijgen.
Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn op donderdag voorafgaande het tornooi om zijn/haar deelname te bevestigen. Een betalingsbewijs mag steeds doorgemaild naar de gewestelijke tornooileider om twijfel te vermijden. Dit geld ook voor een speler met een international afvaardiging op het ogenblik van het georganiseerd tornooi.
Bij de start van het seizoen, zal er in elke reeks een klassement samengesteld worden met de punten van het vorige seizoen. Na elk gespeeld tornooi worden de punten van het laatst gespeeld tornooi toegevoegd en vervallen de punten van het vorige seizoen voor dat specifiek tornooi.
Het klassement voor alle reeksen met poules wordt als volgt bepaald:
 • Meeste gewonnen frames;
 • Meeste gewonnen wedstrijden;
 • Onderling resultaat;
 • Black Ball Shoot out best of 5.
Er zal geen voorkeur voor club kunnen opgegeven worden om zo het aantal spelers van eenzelfde club tot een minimum te brengen. Tijdens een poule zullen spelers van éénzelfde club hun eerste wedstrijd(en) tegen elkaar spelen.
De loting van de poules gebeurt op dinsdag voorafgaande een ranking en zal iedereen ook de informatie krijgen in welke club hij/zij moet spelen.
In de poules speelt men altijd 2 frames, in een poule van 4 speelt men 3 frames.
Er kan een verdeling met 4, 8 of 16 poules toegepast worden, met een maximum van 6 deelnemers per poule. Werken met reekshoofden kan steeds van toepassing zijn (max. 24).
Reekshoofden zijn de spelers, die per specifieke reeks, plaatsen 1 tot en met maximaal 24 in het klassement bepalen.
Dit is van toepassing voor de Rankingtornooien van Klasse 1 & 2 en Klasse 3.
Wanneer het gebruik van reekshoofden van toepassing is, krijgen zij punten in mindering bij verlies van hun 1ste wedstrijd (uitleg staat bij Puntenverdeling) en zullen ook geen prijzengeld ontvangen, als dit van toepassing is.
Dit prijzengeld wordt overgedragen naar het volgende tornooi van deze reeks.
Het startuur voor de georganiseerde tornooien is steeds 10u.
Er kan afgeweken worden naargelang het aantal deelnemers, op verzoek van de organiserende club en/of de beschikbaarheid van het aantal tafels.
De Gewestelijke Rankings Masters en Seniors worden in hetzelfde weekend afgewerkt.
De planning voor alle gewestelijke rankingtornooien en Provinciale Kampioenschappen wordt door de tornooileider van BBSA Oost Vlaanderen opgemaakt wanneer de nationale tornooikalender is goedgekeurd door het Bestuursorgaan van BBSA. Er wordt rekening gehouden met een gelijk verdeling voor de clubs. Een finaledag van een Provinciaal Kampioenschap wordt elk seizoen in een andere club georganiseerd. Een club kan een voorkeur doorgeven welke tornooien men het liefst verkiest omwille van de openingsuren en -dagen.
Elk rankingtornooi of kampioenschap binnen BBSA Oost Vlaanderen is steeds onder voorbehoud naar mate het aantal inschrijvingen of andere wettelijke omstandigheden die ons binden.

2. Tornooiformats

Klasse 1 & 2:
Deze rankingtornooien zijn toegankelijk voor elke speelgerechtigde speler binnen BBSA Oost Vlaanderen.
Tot en met 32 deelnemers zal worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, BEST OF 9.
Vanaf 104 deelnemers naar BEST OF 7.
Van 33 tot en met 104 deelnemers speelt men in het poulesysteem met uitzondering van de reekshoofden uit het klassement, in 2 of meerdere clubs.
Het bepalen van de reekshoofden zal dan gebeuren aan de hand van het klassement en er wordt gespeeld met het seedingsysteem.
In de A-Ronde spelen reekshoofden 1 tot en met 8 tegen de overblijvers van de zaterdagmatchen met het seeding-systeem.
In de B-Ronde worden de spelers vrijgeloot.
Spelers uit éénzelfde poule kunnen elkaar niet treffen in de 1ste ronde.
Er kan in deze 5 poule-systemen gespeeld worden:
 • Van 33 tot en met 39 deelnemers hebben we 4 poules met 16 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 van een poule, een qualifier tegen geseede reekshoofden 9 tot en met 16. De winnaar gaat door naar de A-Ronde, de verliezer gaat samen met de nummers 3 en 4 van de poules naar de B-Ronde.
 • Van 40 tot en met 56 deelnemers hebben we 8 poules met 8 reekshoofden.
  Hier is de poulewinnaar automatisch geplaatst voor de A-Ronde. Een nummer 3 van de poules spelen een qualifier tegen een nummer 4 van de poules. De winnaar gaat naar de B-Ronde, samen met de nummers 2 van de poules.
 • Van 57 tot en met 64 deelnemers hebben we 8 poules met 16 reekshoofden.
  Hier spelen de poulewinnaars een qualifier tegen geseede reekshoofden 9 tot en met 16. De winnaars gaan door naar de A-Ronde, de verliezers gaan samen met de nummers 2 van de poules naar de B-Ronde.
 • Van 65 tot en met 72 deelnemers hebben we 8 poules met 24 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 van een poule een 1ste qualifier tegen geseede reekshoofden 9 tot en met 24.
  Het resultaat bepaalt in welke ronde men een 2de qualifier speelt. De winnaars spelen om door te gaan naar de A-Ronde. De verliezer van deze match speelt de B-Ronde. De verliezers van de 1ste qualifer spelen een 2de qualifier om door te gaan naar de B-Ronde.
 • Van 73 tot en met 104 deelnemers hebben we 16 poules met 8 reekshoofden.
  Hier spelen de poulewinnaars tegen elkaar in een qualifier.
  De winnaar gaat naar de A-Ronde, de verliezer naar de B-Ronde.
  De nummers 2 uit de poules spelen een qualifier. De winnaar gaat naar de B-Ronde.
Zowel de A-Ronde en B-Ronde starten op zondag om 10u en er wordt gespeeld naar een BEST OF 7.
Vanaf de halve finales worden de referees ingeschakeld.
Klasse 3:
Deze spelersgroep speelt in het poulesysteem met een vrije loting in 2 of meerdere clubs.
Van 17 tot en met 104 deelnemers speelt men in het poulesysteem met uitzondering van de mogelijke reekshoofden uit het klassement, in 2 of meerdere clubs.
Het bepalen van de reekshoofden zal dan gebeuren aan de hand van het klassement en er wordt gespeeld met het seedingsysteem.
Op de finaledag op zondag worden de 1/8ste finales afgewerkt, elke match naar een BEST OF 5.
Vanaf de halve finales worden de scheidsrechters ingeschakeld.
In de 1/8ste finale worden alle spelers vrijgeloot met uitzondering van de reekshoofden.
Als men zonder reekshoofden speelt kunnen spelers uit éénzelfde poule kunnen elkaar niet treffen in de 1/8ste finale.
Er kan in deze 7 poule-systemen gespeeld worden:
 • Van 17 tot en met 24 deelnemers zijn er 4 poules.
  De nummers 1 tot en met 4 zijn geplaatst voor de 1/8ste
 • Van 25 tot en met 31 deelnemers zijn er 4 poules met 8 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 tot en met 4 een qualifier. De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste finales tegen reekshoofden 1 tot en met 8.
 • Van 32 tot en met 48 deelnemers zijn er 8 poules.
  De nummers 1 tot en met 4 spelen 1 qualifier. De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste.
  Spelers uit éénzelfde poule kunnen elkaar niet treffen in de 1/8ste finale.
 • Van 49 tot en met 56 deelnemers zijn er 8 poules met 8 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 een qualifier. De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste finales tegen reekshoofden 1 tot en met 8.
 • Van 57 tot en met 64 deelnemers zijn er 8 poules met 16 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 een 1ste De winnaars spelen een 2de qualifier tegen reekshoofden 9 tot en met 16. De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste finales tegen reekshoofden 1 tot en met 8.
 • Van 65 tot en met 72 deelnemers zijn er 8 poules met 24 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 een 1ste qualifier tegen reekshoofden 9 tot en met 24. De winnaars spelen een 2de De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste finales tegen reekshoofden 1 tot en met 8.
 • Van 73 tot en met 104 deelnemers zijn er 16 poules met 8 reekshoofden.
  Hier spelen de nummers 1 en 2 een 1ste De winnaars spelen een 2de qualifier. De winnaars zijn geplaatst voor de 1/8ste finales tegen reekshoofden 1 tot en met 8.
Een Klasse 3-speler mag eveneens deelnemen aan een rankingtornooi Klasse 1 & 2.
Na elk tornooi of na het Provinciaal Kampioenschap kan de spelerscommissie overwegen om een speler van Klasse 3 te laten promoveren naar Klasse 1 & 2. Dit geldt enkel als norm voor de gewestelijke rankingtornooien.
Masters:
Hier wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, aan de hand van seeding met de reekshoofden; altijd op zaterdag.
Alle rondes worden gespeeld in een best of 5-wedstrijd, tussen 16 en 24 deelnemers kan er gespeeld worden in een best of 7-wedstrijd enkel na overleg met de deelnemers.
Vanaf de halve finales worden de referees ingeschakeld.
Seniors:
Deze spelersgroep speelt in het poulesysteem, altijd op zondag om 10u.
Bij meer dan 24 spelers zal gebruikt gemaakt worden van reekshoofden die niet zullen meedoen in de poules. In dit geval zal het systeem van poules en reekshoofden toegepast worden zoals bij het systeem in Klasse 3.
Tijdens een poule zullen spelers van éénzelfde club hun eerste wedstrijd tegen elkaar spelen.
Er wordt een verdeling met 4, 8 of 16 poules toegepast, met een maximum van 6 deelneemsters per poule.
In deze reeks worden de finalerondes gespeeld naar een BEST OF 3.
Vanaf de kwartfinale wordt gespeeld naar een BEST OF 5.
Vanaf de halve finales worden de scheidsrechters ingeschakeld.

3. Provinciale Kampioenschappen

Algemeen Provinciaal Kampioenschap:
Het Algemeen Provinciaal Kampioenschap is een open tornooi, waar elk speelgerechtigd lid van BBSA Oost Vlaanderen gratis mag aan deelnemen.
Er wordt een Provinciaal Klassement opgemaakt.
 • Heenronde Interclubpunten;
 • 4 Gewestelijke Rankingtornooien Klasse 1 & 2;
 • 4 Gewestelijke Rankingtornooien Klasse 3.
Aan de hand van het Provinciaal Klassement met seeding gespeeld in een BEST OF 7, vanaf de halve finales naar een BEST OF 9.
De deadline om zich in te schrijven is voor 4 weken voor de start van het kampioenschap.
Er kan naargelang het aantal inschrijvingen in meerdere clubs worden gespeeld.
De finaledag, vanaf de kwartfinale, in 1 club, met scheidsrechters voor alle wedstrijden indien mogelijk.
Elk seizoen zal de finaledag doorgaan in een andere club.
Voor dit Provinciaal Kampioenschap is dresscode A (IR BBSA) van toepassing vanaf ronde 1.
Provinciaal Kampioenschap Masters:
Het Provinciaal Kampioenschap Masters is een open tornooi, waar elk speelgerechtigde Master van BBSA Oost Vlaanderen gratis mag aan deelnemen, enkel en alleen als een speler minimaal 1 Gewestelijke Rankingtornooien Masters heeft meegedaan.
De top 24 uit het klassement van de Masters is geseed, andere deelnemers worden vrijgeloot.
Elke ronde wordt gespeeld naar een best of 7.
Vanaf de halve finale worden de wedstrijden geleid door een scheidsrechter.
Elk seizoen zal de finaledag doorgaan in een andere club.
Voor dit Provinciaal Kampioenschap is dresscode A (IR BBSA) van toepassing vanaf ronde 1.
Provinciaal Kampioenschap Seniors:
Het Provinciaal Kampioenschap Seniors is een open tornooi, waar elk speelgerechtigde Senior van BBSA Oost Vlaanderen gratis mag aan deelnemen, enkel en alleen als een speler minimaal 1 Gewestelijke Rankingtornooien Seniors heeft meegedaan.
De top 24 uit het klassement van de Seniors is geseed, andere deelnemers worden vrijgeloot.
Elke ronde wordt gespeeld naar een best of 5.
Vanaf de halve finale worden de wedstrijden geleid door een scheidsrechter.
Elk seizoen zal de finaledag doorgaan in een andere club.
Voor dit Provinciaal Kampioenschap is dresscode A (IR BBSA) van toepassing vanaf ronde 1.

4. Kledijvoorschriften

Enkel tijdens de poulefases is dresscode C (IR BBSA), een kostuumbroek is verplicht.
Vanaf de finalerondes is dresscode A (IR BBSA) van toepassing.
Voor elk Provinciaal Kampioenschap is dresscode A (IR BBSA) van toepassing vanaf ronde 1.
Wanneer een speler niet in orde is met de kledijvoorschriften dan betaalt hij het inschrijvingsgeld als administratieve boete maar zal niet deelnemen aan het rankingtornooi of kampioenschap. Bij verdere overtredingen zal telkens een extra boete van 25 € gerekend.

5. Jaarranking & Breaklijst

De Jaarranking bestaat uit alle punten van het Gewestelijk Klassement + alle punten van de interclubcompetitie, enkel voor de vaste spelers.
Per klasse wordt een jaarranking gemaakt.
Elke winnaar van een jaarranking krijgt 50 euro.
De Breaklijst is de hoogste break die wordt gemaakt in alle Gewestelijke Rankingtornooien, alle Provinciale Kampioenschappen en de Interclubcompetitie, enkel voor de vaste spelers.
Per klasse wordt een breaklijst gemaakt.
Elke winnaar van een breaklijst krijgt 1 euro per verworven punt van de gemaakte break.

6. Puntenverdeling

Er zijn 4 (6) Gewestelijke Klassementen, waar de behaalde tornooipunten worden geplaatst:
 • Klasse 1 & 2;
 • Klasse 3;
 • Masters;
 • Seniors;
 • (Ladies - bij minimaal 12 deelnemers);
 • (U21 - bij minimaal 12 deelnemers);
 • (U18 - bij minimaal 12 deelnemers).
Het Gewestelijk Klassement bestaat uit:
 • 4 Gewestelijke Rankingtornooien (per reeks)
 • Provinciaal Kampioenschap (per reeks).
Voor de PUNTENVERDELING klik HIER

7. Prijzengeldverdeling

Voor de PRIJZENGELDVERDELING klik HIER

8. Tornooikosten en organisatie:

 • Alle tornooien worden gratis aangeboden voor de clubs.
  Er moet geen instapbedrag betaald worden.
 • Bij de organisatie van een Belgium Ranking wordt het instapbedrag voorzien door BBSA Oost Vlaanderen.
 • De 400 € voor elke gewestelijke rankingtornooien Klasse 1 & 2 en Klasse 3 wordt voorzien door BBSA Oost Vlaanderen.
  De prijzengelden voor alle Provinciale Kampioenschappen worden voorzien door BBSA Oost Vlaanderen.

 • Een tornooileiding is de verantwoordelijkheid voor de organiserende club. Als er geen tornooileiding is zal de gewestelijke tornooileider of iemand van de gewestraad deze taak overnemen.

  De dagvergoeding voor een tornooileider bedraagt 50 € en wordt betaald op de dag zelf door de organiserende club.

  Tijdens een tornooi is het de absolute taak om als tornooileider alles zo nauwgezet mogelijk in handen te houden en zich exclusief in te zetten voor zijn job. Bij twijfel of discussie moet de gewestelijke tornooileider of een lid van de gewestraad ingeschakeld worden.

 • Inzake gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen inzake veiligheid en evacuatie, kan er geen enkele verantwoordelijkheid gelegd worden bij BBSA Oost-Vlaanderen.

 • BBSA-leden die menen een klacht te moeten uiten over het verloop van een tornooi, dienen dit te doen onmiddellijk na de feiten. Elke klacht, moet medeondertekend worden door een clubverantwoordelijke van de eigen club. Deze brief moet per gewone post en maximum 48 uren (poststempel) na de feiten verstuurd zijn aan de tornooiverantwoordelijke en het secretariaat.

9. Opmerkingen en boetebepalingen:

 • Elke deelnemer aan de gewestelijke tornooien en provinciale kampioenschappen zal het document Regionale Deelnemerslijst ondertekenen ter bevestiging van zijn/haar aanwezigheid. Dit wordt door de gewestelijke tornooileider bezorgd aan elke organiserende club.

 • Het minimaal aantal deelnemers per Gewestelijke Rankingtornooi per reeks is 16 spelers.

  Wanneer na de deadline van inschrijvingen bij Klasse 1 & 2 en/of bij Klasse 3 het minimaal aantal deelnemers van 16 niet wordt behaald, zullen deze reeksen worden samengevoegd. Het tornooiformat blijft ongewijzigd, met uitzondering van het systeem van de reekshoofden van Klasse 1 & 2.

  Wanneer na de deadline van inschrijvingen bij de Masters en/of bij de Seniors het minimaal aantal deelnemers van 16 niet wordt behaald, zullen deze reeksen worden samengevoegd. Het tornooiformat is dan op zaterdag de poules met uitzondering van de 8 geseede reekshoofden van de Masters. Zij spelen op zondag tegen de overblijvers van die poules, die vrij worden geloot, in een BEST OF 7.

  In deze omstandigheden heeft een speler het recht om zich uit een tornooi terug te trekken. Hij/zij zal het inschrijvingsgeld terugkrijgen, riskeert geen schorsing en zal 0 punten krijgen voor dit specifieke tornooi.

  Als men na een samenvoeging niet aan het aantal deelnemers van 16 komt, gaat een tornooi NIET door.

 • Alle inschrijvingsgelden worden gebruikt voor de prijzenpotten. Deze worden uitbetaald op de finaledag van het gespeelde tornooi, behalve voor alle Provinciale Kampioenschappen. Deze worden uitbetaald bij de kampioenenhuldigingen op het einde van het seizoen.

  Als een gewestelijk rankingtornooi Klasse 1 & 2 door omstandigheden niet kan doorgaan dan zullen de inschrijvingsgelden van Klasse 3 gelden als een volledige prijzenpot voor deze reeks.

  Als een gewestelijk rankingtornooi Klasse 3 door omstandigheden niet kan doorgaan dan zullen de inschrijvingsgelden van Klasse 1 & 2 vermeerderd met de 400 € van BBSA Oost Vlaanderen de volledige prijzenpot voor deze reeks zijn.

  Bij een verwittigd forfait betaalt de deelnemer enkel zijn inschrijvingsgeld, bij een niet-verwittigd forfait het inschrijvingsgeld + een administratieve boete van 15 €.

  Wanneer een speler tweemaal niet verwittigd voor een forfait betaalt hij een administratieve boete van 50 € en wordt zo uitgesloten van verdere deelname voor alle gewestelijke tornooien en alle Provinciale Kampioenschappen.

  Wanneer een speler tijdens het tornooi zonder geldige reden forfait geeft of zich niet gedraagt conform de regels, krijgt hij/zij geen punten en wordt hij/zij geschorst voor alle volgende gewestelijke tornooien en kampioenschappen gedurende een periode van 12 maanden. Onfair en onsportief wordt niet getolereerd. Dit gedrag zal tevens gesanctioneerd worden met een boete van 50 € en het schrappen van alle behaalde punten voor alle gewestelijke tornooien/kampioenschappen.

  Bij een medisch noodgeval zal een geldig doktersattest ter bewijs moeten voorgelegd worden binnen de 5 dagen om een boete en/of schorsing te vermijden.

 • Tijdens een wedstrijd is er GEEN ROOKPAUZE.

10. Afvaardigingen voor Belgisch Kampioenschappen:

De afvaardiging wordt bepaald op basis van de jaarranking per klasse, afhankelijk van het aantal dat mag afgevaardigd worden naar het BK van elke reeks.
Het aantal afvaardigingen voor het Belgisch Kampioenschap Men uit BBSA Oost Vlaanderen bedraagt 12 spelers, verdeeld onder:
 • 4 spelers uit Jaarranking Klasse 1;
 • 4 spelers uit Jaarranking Klasse 2;
 • 4 spelers uit Jaarranking Klasse 3.
Wanneer men op een andere manier zijn/haar selectie afdwingt en/of door afzegging zal de eerstvolgende van de desbetreffende reeks gevraagd worden.
Enkel voor het BK Teams geld volgende regel: na de heenronde van de interclubcompetitie.
Selectie Masters/Seniors/Ladies/U18/U21: na het Provinciaal Kampioenschap van deze reeks als dit van toepassing is naargelang het extra aantal afvaardigingen.
De Belgium Referees Association (BRA) is de Belgische vleugel voor referees binnen BBSA, onderverdeeld in 2 secties binnen België. In Vlaanderen is dit de Gewestelijke Scheidsrechters Commissie (GSC).
Het doel van de BRA / GSC is:
 • Aanwerven en opleiden scheidsrechters
 • Het behartigen van de belangen van de aangesloten Belgische referees
 • Ondersteunen van de GSC's in de voorbereiding van hun kandidaten voor een begingraad
 • Voorzien in opleiding en seminaries zodat referees met een graad kunnen opklimmen op de ladder
 • In samenspraak met de nationale examencommissie worden examens georganiseerd met doel tot verhoging in graad.
 • Het verzorgen van de communicatie met de internationale organisaties
 • Selecteren en aanduiden referees voor nationale tornooien en/of kampioenschappen
Een clubscheidsrechter dient jaarlijks minimaal een lesavond bij te wonen, zo niet lopen zij het gevaar hun scheidsrechters licentie te verliezen.
Het GSC verwacht dat iedereen die over een scheidsrechters licentie beschikt minimaal éénmaal aanwezig is op een evenement of een tornooi.
De refereekosten worden betaald door BBSA Oost Vlaanderen.
Na elk tornooi zal de gewestelijke tornooileider alle geleide matchen van de scheidsrechters doorgeven aan de secretaris van BBSA Oost Vlaanderen.
Voor alle gewestelijke ranking tornooien worden de scheidsrechters ingeschakeld vanaf de halve finales. Als het mogelijk is vanaf de kwartfinales.
Voor alle Provinciale Kampioenschappen is dit vanaf de kwartfinales.
De vergoedingen voor een referee zijn:
 • Best of 5              15 €
 • Vanaf Best of 7     20 €
 • Marker                 10 €
Officiële scheidsrechters krijgen 5 drankbonnetjes en 1 snackbonnetje aangeboden door de organiserende club. Wanneer er een tekort is aan scheidsrechters en een speler wil deze plaats innemen dan krijgt deze ook dezelfde vergoeding.
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.